Zřeknutí se záruky a licenční smlouva na software

Odmítnutí odpovědnosti za služby online

e-Videns software používaný s hardwarem e-Videns-i


UPOZORNĚNÍ PRO UŽIVATELE:

NEŽ SI NAINSTALUJETE SOFTWARE ČI JAKÉKOLI JEHO BUDOUCÍ AKTUALIZACE NEBO JE BUDETE POUŽÍVAT, MUSÍTE SOUHLASIT SE VŠEMI NÍŽE UVEDENÝMI PODMÍNKAMI. POKUD NESOUHLASÍTE SE VŠEMI PODMÍNKAMI, TENTO SOFTWARE ČI ŽÁDNÉ JEHO AKTUALIZACE NEPOUŽÍVEJTE. INSTALACÍ NEBO POUŽÍVÁNÍM SOFTWARU PŘÍJÍMÁTE VŠECHNY NÍŽE UVEDENÉ PODMÍNKY.

DENSO znamená:

DENSO International Europe B.V., soukromou společnost s ručením omezeným, která se řídí podle a je založena na základě nizozemských zákonů, se sídlem ve městě Weesp v Nizozemsku, adresou sídla Hogeweyselaan 165, 1382 JL Weesp, Nizozemsko, registrovanou v Obchodním rejstříku Obchodní komory pod číslem: 32027898.

ČÁST I. ODMÍTNUTÍ ZÁRUKY

Software:

Software se neprodává, je poskytován na základě licence.

Můžete mít nárok na záruky a podmínky, které nesmí být společností DENSO ze zákona vyloučeny nebo omezeny. S VÝJIMKOU NEVYLUČITELNÝCH ZÁRUK A PODMÍNEK JSOU SOFTWARE, DENSO ONLINE A CLOUDOVÉ SLUŽBY A ONLINE SLUŽBY TŘETÍCH OSOB (jak je uvedeno níže v článku 5.2) POSKYTOVÁNY „TAK, JAK JSOU“. S VÝJIMKOU NEVYLUČITELNÝCH ZÁRUK A PODMÍNEK SPOLEČNOST DENSO A JEJÍ DODAVATELÉ NEPOSKYTUJÍ ŽÁDNÉ ZÁRUKY, PODMÍNKY, PROHLÁŠENÍ, GARANCE NEBO LHŮTY K JAKÝMKOLI ZÁLEŽITOSTEM, VČETNĚ VÝKONU, VÝSLEDKŮ, BEZPEČNOSTI, NEPORUŠENÍ, PRODEJNOSTI, INTEGROVÁNÍ, NERUŠENÉHO UŽÍVÁNÍ, USPOKOJIVÉ KVALITY A VHODNOSTI PRO JAKÝKOLIV KONKRÉTNÍ ÚČEL. Tato vyloučení a omezení se použijí v maximálním rozsahu povoleném příslušným zákonem, a to i v případě, že selže jakýkoli nápravný prostředek.

BERETE NA VĚDOMÍ A SOUHLASÍTE, ŽE: SPOLEČNOST DENSO NEMÁ ŽÁDNOU VÝSLOVNOU NEBO PŘEDPOKLÁDANOU POVINNOST POKRAČOVAT VE VYTVÁŘENÍ SOFTWARU NEBO JAKÉKOLI JEHO DOSTUPNÉ FUNKCE, ANI ZAVÁDĚT JAKÉKOLI PRODUKTY NEBO SLUŽBY SROVNATELNÉ SE SOFTWAREM.

Hardware:

Veškerý hardware, který nebyl původně součástí prodejního balení DENSO e-Videns, není náš produkt, a proto se na něj nevztahují žádné záruky. Naše produkty nesmějí být žádným způsobem upraveny. Lze použít pouze originální příslušenství a náhradní díly, což platí i pro adaptérové kabely. Všechna porušení tohoto ustanovení znemožní jakékoli nároky. Zařízení lze používat pouze s operačními systémy, které mají specifikaci společnosti DENSO. Pokud je zařízení používáno s operačním systémem, který nesplňuje specifikace společnosti DENSO, záruka přestává platit. Společnost DENSO také nepřijímá žádnou odpovědnost za škody a následky, které vznikly v důsledku použití operačního systému, jenž nesplňuje specifikace společnosti DENSO.

Poznámka: Při práci na vozidle je třeba dodržovat pokyny výrobce vozidla. Společnost DENSO nepřijímá žádnou odpovědnost za škody a následky, které vznikly v důsledku nedodržení pokynů výrobce vozidla.

ČÁST II. LICENČNÍ SMLOUVA K SOFTWARU

1. Definice

„Software“ znamená výše uvedený software, včetně všech médií a dokumentace, které se přímo vztahují k tomuto softwaru. Pojem „software“ také zahrnuje jakékoli budoucí aktualizace softwaru („aktualizace“), které vám nejsou doručovány na základě zvláštních podmínek.

2. Dodání softwaru

"Software lze stáhnout z internetu. Aktualizace softwaru budou dodány prostřednictvím internetu. Software při každém jeho spuštění zkontroluje, zda jsou k dispozici nějaké aktualizace. Aktualizace budou staženy automaticky. Uživatel je informován, že je aktualizace stažena a připravena k instalaci. Aktualizace budou stahovány tak dlouho, dokud bude licence platná nebo pokud byla obnovena novými funkcemi.

3. Licence k softwaru

Pokud jste získali software od společnosti DENSO nebo od některého z jejích distributorů, pokud budete dodržovat všechny podmínky této smlouvy, můžete potom software používat způsobem a pro účely popsané v jeho dokumentaci a popsané níže.

3.1 Všeobecné použití

Software můžete nainstalovat a používat v počítači, který splňuje specifikace hardwaru společnosti DENSO. Viz kapitola 4 ohledně omezení při používání softwaru e-Videns.

3.2 Zálohované kopie

Můžete vytvořit přiměřený počet kopií softwaru jako záložní kopie, pokud každá kopie obsahuje všechna oznámení o vlastnických právech, která se objevují na softwaru, a pokud se záložní kopie používají pouze pro archivní účely.

4. Omezení a povinnosti

4.1 Žádné úpravy

Nebudete modifikovat, překládat, upravovat ani vytvářet odvozená díla založená na softwaru a hardwaru.

4.2 Žádné nekonzistentní použití

Nebudete instalovat ani používat software způsobem, který je v rozporu s jeho určením, včetně použití na počítačích, s nimiž software není určen k provozu a používání při obcházení technologií na ochranu obsahu. Kopírování nebo prodej dat, softwaru nebo jeho částí je trestán zákonem.

4.3 Žádné zpětné inženýrství

Nebudete provádět zpětné inženýrství, dekompilaci nebo jiný pokus o zjištění zdrojového kódu softwaru.

4.4 Žádná distribuce nebo přenos

Nebudete distribuovat, pronajímat, půjčovat, sublicencovat, přidělovat ani převádět vaše práva na software ani nebudete povolovat kopírování softwaru do počítače jiného uživatele, s výjimkou případů výslovně povolených touto smlouvou. Software neposkytnete k použití na hostovaném serveru, servisním úřadu nebo podobně, na internetu ani jinak. Můžete trvale převést veškerá svá práva k užívání softwaru na jinou osobu nebo právnickou osobu, pokud (a) si nezachováváte žádné kopie a (b) přijímající strana souhlasí s podmínkami této smlouvy a dalšími podmínkami, na jejich základě jste software řádně licencovali.

5. Třetí strana

5.1 Materiály

Použití některých materiálů třetích stran může být předmětem smluvních podmínek, které se obvykle nacházejí v samostatné licenční smlouvě, v podmínkách služby nebo v souboru „readme“ umístěném v blízkosti takových materiálů.

6. Práva k duševnímu vlastnictví

Společnost DENSO a její dodavatelé vlastní veškerá práva duševního vlastnictví v softwaru a hardwaru (mimo jiné včetně obrázků, fotografií, animací, videí, zvuku, hudby, textu, dokumentace a „appletů“, které jsou součástí softwaru) a přiloženém tištěném materiálu. Software je poskytován na základě licence, nikoli prodáván. Neinstalujete kopii ani nepoužívejte software způsobem, který není výše výslovně povolen. Všechna práva, která nejsou výslovně udělena v rámci této smlouvy, jsou vyhrazena společností DENSO a jejími dodavateli.

7. Aktualizace

Použitím aktualizace můžete dobrovolně ukončit své právo používat libovolnou předchozí verzi softwaru. Společnost DENSO vám může poskytovat aktualizace za odlišných podmínek. Software může způsobit, že se váš počítač automaticky připojí k internetu a zkontroluje, zda jsou k dispozici aktualizace, které se automaticky stáhnou do vašeho počítače.

Aktualizace softwaru obsahuje:

  • samotný program
  • všechna data v databázích
  • firmware VCI

8. Připojení k internetu a online služby

8.1 Automatické připojení k Internetu

Software způsobuje, že se váš počítač automaticky připojí k internetu, aby mohl analyzovat a ukládat výsledky v cloudu společnosti DENSO. Následující ustanovení se vztahují na všechna automatická připojení k internetu prostřednictvím softwaru:

8.1.1 Software se automaticky připojí k internetu, nebudou zasílány žádné osobní identifikační údaje kromě případů, kdy se v některých jurisdikcích mohou považovat adresy internetových protokolů za osobně identifikovatelné údaje.

8.2 Online služby poskytované společností DENSO

Software usnadňuje váš přístup k webovým stránkám a službám vztahujícím se k platformě e-Videns Platform Services, které jsou spravovány společností DENSO nebo jejími přidruženými společnostmi („služby“).

Vaše užívání služeb se řídí zvláštními podmínkami použití (http://www.densoevidens.co.uk/online-service-disclaimer/), zásadami ochrany osobních údajů společnosti DENSO (http://densoevidens.co.uk/privacy-policy/), přičemž každý z těchto dokumentů je začleněn do podmínek této smlouvy.

9. OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI

S VÝJIMKOU VEŠKERÝCH NÁPRAVNÝCH PROSTŘEDKŮ, KTERÉ NEMOHOU BÝT ZE ZÁKONA VYLOUČENY NEBO OMEZENY, SPOLEČNOST DENSO A JEJÍ PŘIDRUŽENÉ SPOLEČNOSTI A DODAVATELÉ NEPONESOU ZODPOVĚDNOST ZA ŽÁDNÉ ZTRÁTY, ŠKODY, NÁROKY NEBO NÁKLADY, VČETNĚ NEPŘÍMÝCH, NÁSLEDNÝCH NEBO NÁHODNÝCH ŠKOD, ŽÁDNÉ ZTRÁTY ZISKU NEBO ZTRÁTY ÚSPOR, ŽÁDNÁ POŠKOZENÍ VYPLÝVAJÍCÍ Z PŘERUŠENÍ OBCHODNÍ ČINNOSTI, OSOBNÍ ÚJMU NEBO NESPLNĚNÍ JAKÉKOLI POVINNOSTI VYKONÁVÁNÍ PÉČE, NEBO ZA NÁROKY TŘETÍCH STRAN, A TO I V PŘÍPADĚ, ŽE BYL ZÁSTUPCE SPOLEČNOSTI DENSO NA MOŽNOST TAKOVÉ ZTRÁTY, ŠKODY, NÁROKŮ NEBO NÁKLADŮ UPOZORNĚN. V KAŽDÉM PŘÍPADĚ BUDE SOUHRNNÁ ODPOVĚDNOST SPOLEČNOSTI DENSO A JEJÍCH PŘIDRUŽENÝCH SPOLEČNOSTÍ A DODAVATELŮ V SOUVISLOSTI S TOUTO SMLOUVOU OMEZEN NA ČÁSTKU HRAZENOU ZA PRODUKT (software, hardware, licence a další materiály), POKUD K NĚJAKÉ TAKOVÉ ÚHRADĚ DOŠLO. TOTO OMEZENÍ PLATÍ TAKÉ V PŘÍPADĚ ZÁKLADNÍHO NEBO ZÁVAŽNÉHO PORUŠENÍ NEBO PORUŠENÍ ZÁKLADNÍCH NEBO DŮLEŽITÝCH PODMÍNEK TÉTO SMLOUVY. Žádné ustanovení této smlouvy neomezuje odpovědnost společnosti DENSO vůči vám v případě úmrtí nebo zranění způsobeného nedbalostí nebo podvodným jednáním společnosti DENSO. Společnost DENSO jedná jménem svých přidružených společností a dodavatelů za účelem odmítnutí, vyloučení a omezení závazků, záruk a odpovědnosti, avšak nikoliv v jiných ohledech a pro žádný jiný účel. Další informace získáte od oddělení zákaznické podpory společnosti DENSO. Společnost DENSO nenese žádnou odpovědnost za škody způsobené nesprávným softwarem nebo daty. Tato výjimka se nevztahuje na škody způsobené záměrně zákazníkem nebo hrubou nedbalostí.

VÝŠE UVEDENÁ OMEZENÍ A VYLOUČENÍ PLATÍ V ROZSAHU POVOLENÉM PŘÍSLUŠNÝM ZÁKONEM VE VAŠÍ JURISDIKCI. MŮŽETE MÍT PRÁVA, KTERÁ NEMOHOU BÝT NA ZÁKLADĚ ZÁKONA O OCHRANĚ SPOTŘEBITELE A DALŠÍCH ZÁKONŮ VYLOUČENA. SPOLEČNOST DENSO NEUSILUJE O OMEZENÍ VAŠÍ ZÁRUKY NEBO NÁPRAVNÝCH OPATŘENÍ V ŽÁDNÉM ROZSAHU, KTERÝ NENÍ POVOLENÝ ZÁKONEM.

10. Rozhodné právo

Tato smlouva se bude řídit a vykládat v souladu s hmotněprávními předpisy Anglie a Walesu. Příslušné soudy v Anglii mají výlučnou jurisdikci ve všech sporech souvisejících s touto smlouvou. Tato smlouva se nebude řídit kolizními pravidly žádné jurisdikce ani Úmluvou OSN o smlouvách o mezinárodním prodeji zboží, jejíž použití je výslovně vyloučeno.

11. Obecná ustanovení

Vaše práva na používání softwaru okamžitě skončí, pokud nebudete dodržovat jakoukoli podmínku této smlouvy. Pokud se některá ustanovení této smlouvy považují za nevymahatelná, bude pouze takové ustanovení vykládáno v co nejužším smyslu a bude považováno za nevymahatelné a zbývající část této smlouvy zůstane platná a vymahatelná podle jejích podmínek. Článek 9 přetrvá i po ukončení této smlouvy. Tato smlouva se neovlivňuje zákonná práva kterékoli strany jednající jako spotřebitel. Tato smlouva může být změněna pouze písemným dodatkem podepsaným oprávněným představitelem společnosti DENSO. Tato smlouva je úplnou dohodou mezi společností DENSO a vámi ohledně softwaru a nahrazuje veškerá předchozí prohlášení, jednání, závazky, sdělení nebo reklamu týkající se softwaru.

Máte-li jakékoli dotazy týkající se tohoto dokumentu nebo chcete-li si vyžádat od společnosti DENSO jakékoli informace, použijte adresu a kontaktní informace dodané s tímto produktem nebo uvedené na webu na adrese http://densoevidens.co.uk/ a kontaktujte zastoupení společnosti DENSO ve vaší jurisdikci.

e-Videns a e-Videns-i jsou registrované ochranné známky nebo ochranné známky společnosti DENSO International Europe v Nizozemsku a/nebo v jiných zemích.

12. Ukončení

Když společnost DENSO zjistí jakékoli porušení, má právo zastavit platnost licence. Od tohoto okamžiku přestane software fungovat. Když pozastavíte svou platbu, vaše licence pozbude platnosti a software přestane fungovat.

13. Účinky ukončení

Vaše licence pozbývá platnosti a software přestane fungovat, což vás nezbavuje povinnosti uhradit neuhrazené poplatky.

14. Platby

Jednou za rok musíte uhradit licenční poplatek, jinak licence pozbude platnosti. Její platnost je kontrolována při každém spuštění softwaru.

Svou licenci můžete rozšířit o další funkce. Po přijetí platby bude vaše licence automaticky aktualizována funkcemi, za které jste zaplatili.

15. Ochrana údajů

Software a data jsou majetkem společnosti DENSO a jejích přidružených společností a jsou chráněny bezpečnostním hardwarovým klíčem a cloudovým zabezpečením.

16. Licenční systém

Vaše licence je kontrolována prostřednictvím bezpečnostního hardwarového klíče. Software proto vyžaduje přístup k internetu. Zákazník takové platné licence získává nevýhradní plné právo na použití softwaru e-Videns za podmínky, že nedojde k porušení povinnosti dle této smlouvy. Pokud ano, společnost DENSO si vyhrazuje právo pozastavit licenci a deaktivovat hardwarový klíč.