Wyłączenie odpowiedzialności z tytułu gwarancji oraz umowa licencyjna oprogramowania

Wyłączenie odpowiedzialności za usługi online

Oprogramowania e-Videns używa się wraz ze sprzętem e-Videns-i


INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKÓW:

JAKO UŻYTKOWNIK MUSISZ WYRAZIĆ ZGODĘ NA WSZYSTKIE PONIŻSZE WARUNKI, NIM PRZYSTĄPISZ DO INSTALACJI LUB KORZYSTANIA Z OPROGRAMOWANIA LUB JEGO PÓŹNIEJSZYCH WERSJI. JEŚLI NIE WYRAŻASZ ZGODY NA WSZYSTKIE WYMIENIONE WARUNKI, NIE KORZYSTAJ Z TEGO OPROGRAMOWANIA ANI JEGO PÓŹNIEJSZYCH WERSJI. INSTALUJĄC OPROGRAMOWANIE LUB KORZYSTAJĄC Z NIEGO, WYRAŻASZ ZGODĘ NA WSZYSTKIE PONIŻSZE WARUNKI.

DENSO oznacza:

DENSO International Europe B.V., prywatna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością założona i działająca zgodnie z prawem obowiązującym w Holandii, z siedzibą w Weesp, Holandia, adres biurowy: Hogeweyselaan 165, 1382 JL Weesp, Holandia, zarejestrowana w Rejestrze Handlowym Izby Handlowej pod numerem: 32027898.

CZĘŚĆ I. WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU GWARANCJI

Oprogramowanie:

Oprogramowanie nie jest sprzedawane, lecz udostępniane na mocy licencji.

Użytkownik może być uprawniony do gwarancji oraz warunków, których w świetle prawa DENSO nie może wykluczyć ani ograniczyć. Z WYJĄTKIEM TYCH GWARANCJI ORAZ WARUNKÓW NIEPODLEGAJĄCYCH WYŁĄCZENIU OPROGRAMOWANIE, DENSO ONLINE I JEGO USŁUGI W CHMURZE, A TAKŻE USŁUGI SIECIOWE STRON TRZECICH (opisane w niniejszym dokumencie w klauzuli 5.2) SĄ UDOSTĘPNIANE W STANIE „TAKIM, JAKI JEST”. Z WYJĄTKIEM OWYCH GWARANCJI I WARUNKÓW NIEPODLEGAJĄCYCH WYŁĄCZENIU, DENSO ORAZ JEGO DOSTAWCY NIE SKŁADAJĄ ŻADNYCH ZAPEWNIEŃ, GWARANCJI ANI OŚWIADCZEŃ, NIE GODZĄ SIĘ TEŻ NA ŻADNE DODATKOWE WARUNKI DOTYCZĄCE WYKONANIA, WYNIKÓW, KWESTII BEZPIECZEŃSTWA, NIENARUSZALNOŚCI, ZDATNOŚCI DO HANDLU, ZINTEGROWANIA, SPOKOJNEGO POSIADANIA, ZADOWALAJĄCEJ JAKOŚCI, ANI ZDATNOŚCI DO UŻYTKU W JAKIMKOLWIEK OKREŚLONYM CELU Te wykluczenia oraz ograniczenia będą obowiązywać w maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, nawet w przypadku gdy zawiodą wszelkie środki zaradcze.

UŻYTKOWNIK NINIEJSZYM PRZYJMUJE DO WIADOMOŚCI I POTWIERDZA, IŻ DENSO NIE MA WYRAŹNEGO ANI DOROZUMIANEGO OBOWIĄZKU W DALSZYM CIĄGU UDOSTĘPNIAĆ OPROGRAMOWANIA LUB JAKICHKOLWIEK JEGO ELEMENTÓW, ANI WPROWADZAĆ NOWYCH PRODUKTÓW CZY USŁUG KOMPATYBILNYCH Z RZECZONYM OPROGRAMOWANIEM.

Sprzęt:

Wszelki sprzęt, który nie wchodził oryginalnie w skład pakietu DENSO e-Videns nie jest naszym produktem i tym samym nie dotyczą go żadne gwarancje. Naszych produktów nie wolno modyfikować w żaden sposób. Używane mogą być jedynie oryginalne akcesoria oraz części zamienne, dotyczy to także przewodów przejściowych. Wszelkie naruszenia tych warunków uczynią ewentualne roszczenia bezzasadnymi. Sprzętu wolno używać wyłącznie z systemami operacyjnymi zgodnymi ze specyfikacją określoną przez DENSO. Jeśli sprzęt będzie używany z systemem operacyjnym niezgodnym ze specyfikacją DENSO, gwarancja przestaje go dotyczyć. Ponadto DENSO nie przyjmuje żadnej formy odpowiedzialności za uszkodzenia lub inne konsekwencje użytkowania sprzętu z systemem operacyjnym niezgodnym z zalecaną specyfikacją DENSO.

Uwaga: pracując przy pojeździe, należy również przestrzegać zaleceń producenta rzeczonego pojazdu. DENSO nie przyjmuje żadnej formy odpowiedzialności za uszkodzenia lub inne konsekwencje postępowania niezgodnego z zaleceniami producenta pojazdu.

CZĘŚĆ II. UMOWA LICENCYJNA OPROGRAMOWANIA

1. Definicje

„Oprogramowanie” oznacza oprogramowanie określone powyżej wraz z wszelkimi mediami i dokumentacją związanymi bezpośrednio z rzeczonym oprogramowaniem. Termin „Oprogramowanie” zawiera w sobie także wszelkie przyszłe aktualizacje Oprogramowania („Aktualizacje”), które nie są dostarczane użytkownikowi na odrębnych warunkach.

2. Zaopatrywanie się w oprogramowanie

Oprogramowanie może zostać pobrane z Internetu. Aktualizacje Oprogramowania będą dostarczane za pośrednictwem Internetu. Oprogramowanie przy każdym użyciu automatycznie sprawdza, czy są dostępne aktualizacje. Jeśli są dostępne, będą pobierane automatycznie. Użytkownik zostanie poinformowany, iż aktualizacja została pobrana i oczekuje na instalację. Aktualizacje będą pobierane dopóty, dopóki licencja pozostaje w mocy, a także w momencie jej odnowienia.

3. Licencja na Oprogramowanie

Jeśli użytkownik uzyskał oprogramowanie od DENSO lub któregoś z jego dystrybutorów, ma prawo korzystać z Oprogramowania w sposób zgodny z jego przeznaczeniem, który opisano w dokumentacji Oprogramowania oraz w dalszej części niniejszej umowy, dopóki przestrzegane są warunki wymienione w umowie.

3.1 Ogólny użytek

Użytkownik może zainstalować Oprogramowanie i korzystać z niego na komputerze, który spełnia wymagania sprzętowe specyfikacji DENSO. Ograniczenia użytkowania oprogramowania e-Videns znaleźć można w Ustępie 4.

3.2 Kopie zapasowe

Użytkownik ma prawo do stworzenia rozsądnej ilości kopii Oprogramowania w charakterze kopii zapasowych, o ile każda z kopii zachowa wszelkie informacje o prawach własności jakie dotyczą Oprogramowania oraz jeśli rzeczone kopie zapasowe będą używane wyłącznie w celach archiwalnych.

4. Ograniczenia i zobowiązania

4.1 Zakaz modyfikacji

Użytkownik nie ma prawa modyfikować, przekładać, adaptować ani tworzyć utworów zależnych bazujących na Oprogramowaniu lub Sprzęcie.

4.2 Zakaz niewłaściwego korzystania

Użytkownik nie może instalować ani używać Oprogramowania w sposób niezgodny z tym, jak został zaprojektowany, wliczając w to wykorzystywanie Oprogramowania na komputerach, z myślą o których Oprogramowanie nie zostało stworzone lub korzystanie z niego po obejściu technologii zabezpieczających dane. Kopiowanie lub sprzedaż danych, Oprogramowania lub jego części podlega karze na mocy prawa.

4.3 Zakaz inżynierii odwrotnej

Użytkownik nie będzie poddawał Oprogramowania inżynierii odwrotnej, dekompilował go lub w jakikolwiek inny sposób próbował odkryć jego kodu źródłowego.

4.4 Zakaz rozpowszechniania i przenoszenia

Użytkownik nie może rozpowszechniać, wynajmować, dzierżawić, udzielać podlicencji ani przydzielać czy przenosić swoich praw do Oprogramowania ani też pozwalać, by Oprogramowanie było kopiowane na komputer innego użytkownika z wyjątkiem sytuacji jednoznacznie określonych w niniejszej umowie. Użytkownik nie ma prawa udostępniać Oprogramowania za pośrednictwem hostowanego serwera, w charakterze biura usługowego ani w żaden podobny sposób, w Internecie ani poza nim. Dozwolone jest permanentne przeniesienie praw użytkownika na inną osobę lub osobę prawną, lecz tylko w sytuacji, gdy a) osoba przekazująca prawa nie zachowa żadnych kopii Oprogramowania dla siebie i b) strona przyjmująca prawa zaakceptuje warunki niniejszej umowy, na mocy której osoba przekazująca prawa uzyskała licencję na Oprogramowanie.

5. Strony trzecie

5.1 Materiały

Pewne materiały należące do stron trzecich mogą podlegać warunkom użytkowania wymienionym na ogół w osobnej umowie licencyjnej, warunkach świadczenia usługi lub pliku readme znajdującym się w pobliżu takich materiałów.

6. Prawa własności intelektualnej

DENSO i jego dostawcy są właścicielami całości praw własności intelektualnej wykorzystywanej w Oprogramowaniu i Sprzęcie (dotyczy to m.in. obrazów, zdjęć, animacji, filmów, dźwięków, muzyki, tekstu, dokumentacji oraz apletów wchodzących w skład Oprogramowania), a także w załączanych materiałach drukowanych. Oprogramowanie jest udostępniane na mocy licencji, nie sprzedawane. Użytkownik nie może instalować, kopiować ani używać Oprogramowania w jakikolwiek sposób, którego nie wymieniono jednoznacznie powyżej. Wszelkie prawa, które nie zostały jednoznacznie udzielone na mocy niniejszej umowy są własnością DENSO oraz jego dostawców.

7. Aktualizacje

Korzystając z Aktualizacji użytkownik dobrowolnie zrzeka się swojego prawa do korzystania z jakiejkolwiek starszej wersji Oprogramowania. DENSO może udostępniać użytkownikom Aktualizacje na odmiennych warunkach. Oprogramowanie może powodować automatyczne łączenie się komputera z Internetem w poszukiwaniu aktualizacji gotowych do automatycznego pobrania.

Aktualizacja Oprogramowania zawiera:

  • Program
  • Wszystkie dane zgromadzone w bazach danych
  • Oprogramowanie sprzętowe VCI

8. Łączność z Internetem i usługi online

8.1 Automatyczne połączenia z Internetem

Oprogramowanie powoduje, że komputer automatycznie łączy się z Internetem, by móc przeprowadzić analizę oraz zapisać jej wyniki w chmurze DENSO. Poniższe postanowienia odnoszą się do wszystkich automatycznych połączeń z Internetem wywoływanych przez Oprogramowanie:

8.1.1 Kiedy Oprogramowanie łączy się z Internetem automatycznie nie są przesyłane żadne prywatne dane umożliwiające identyfikację użytkownika z wyjątkiem adresu IP, który może być przez niektóre jurysdykcje uznawany za rodzaj danych osobowych umożliwiających identyfikację.

8.2 Usługi online zapewniane przez DENSO

Oprogramowanie umożliwia użytkownikowi dostęp do stron powiązanych z usługami platformy e-Videns oraz usługami zapewnianymi przez DENSO lub jego podmioty stowarzyszone („Usługi”).

Korzystanie z Usług przez użytkownika podlega odrębnym warunkom korzystania (http://www.densoevidens.co.uk/online-service-disclaimer/), oraz Polityce Prywatności DENSO (http://densoevidens.co.uk/privacy-policy/), z których jedno i drugie zostało włączone do warunków niniejszej umowy.

9. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Z WYJĄTKIEM ZADOŚĆUCZYNIEŃ NIEPODLEGAJĄCYCH WYŁĄCZENIU LUB OGRANICZENIU W ŚWIETLE PRAWA DENSO ORAZ JEGO PODMIOTY STOWARZYSZONE I DOSTAWCY NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI WOBEC UŻYTKOWNIKA ZA JAKIEKOLWIEK STRATY, SZKODY, ŻĄDANIA CZY KOSZTY, W TYM JAKIEKOLWIEK POŚREDNIE, WYNIKOWE LUB PRZYPADKOWE SZKODY, JAKIEKOLWIEK UTRACONE ZYSKI CZY SZKODY WYNIKAJĄCE Z PRZERW W DZIAŁALNOŚCI, SZKODY OSOBOWE, NIEDOPEŁNIENIE NALEŻYTEJ STARANNOŚCI CZY ŻĄDANIA STRON TRZECICH, NAWET JEŚLI PRZEDSTAWICIEL DENSO ZOSTAŁ WCZEŚNIEJ POINFORMOWANY O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH STRAT, SZKÓD, ŻĄDAŃ LUB KOSZTÓW. WE WSZYSTKICH PRZYPADKACH CAŁOŚĆ ODPOWIEDZIALNOŚCI DENSO ORAZ JEGO PODMIOTÓW STOWARZYSZONYCH I DOSTAWCÓW NIE PRZEKROCZY KWOTY ZAPŁACONEJ ZA PRODUKT (Oprogramowanie, Sprzęt, Licencja (Licencje) oraz inne materiały), JEŚLI TAKA OPŁATA ZOSTAŁA UISZCZONA. TO OGRANICZENIE BĘDZIE OBOWIĄZYWAĆ NAWET W PRZYPADKU ZASADNICZEGO NIEDOTRZYMANIA WARUNKÓW UMOWY, RAŻĄCEGO NARUSZENIA UMOWY, LUB TEŻ NARUSZENIA ISTOTNYCH LUB ZNACZĄCYCH POSTANOWIEŃ NINIEJSZEJ UMOWY. Żadne postanowienia niniejszej umowy nie ograniczają jednakże zobowiązań DENSO wobec użytkownika w przypadku śmierci lub szkody osobowej spowodowanej przez zaniedbania ze strony DENSO lub z tytułu oszustwa. DENSO działa w imieniu swoich podmiotów stowarzyszonych oraz dostawców w celu zrzeczenia się, wyłączenia, lub ograniczenia zobowiązań, gwarancji i odpowiedzialności, ale nie w żadnych innych przypadkach lub celach. Aby uzyskać dalsze informacje należy skontaktować się z Działem Obsługi Klienta DENSO. DENSO nie bierze odpowiedzialności za szkody spowodowane przez nieprawidłowe Oprogramowanie lub Dane. To odstępstwo nie dotyczy także szkód spowodowanych przez klienta umyślnie lub powstałych w wyniku rażącego zaniedbania.

WYMIENIONE WYŻEJ OGRANICZENIA I WYŁĄCZENIA SĄ WIĄŻĄCE TYLKO W ZAKRESIE DOPUSZCZANYM PRZEZ JURYSDYKCJĘ, KTÓREJ PODLEGA UŻYTKOWNIK. UŻYTKOWNIK MOŻE POSIADAĆ PRAWA WYNIKAJĄCE Z OCHRONY KONSUMENTA LUB INNYCH PRAW KTÓRE NIE MOGĄ ZOSTAĆ UCHYLONE. DENSO NIE MA CELU PRÓB OGRANICZANIA NALEŻNYCH UŻYTKOWNIKOWI GWARANCJI LUB ZADOŚĆUCZYNIEŃ W ZAKRESIE NIEDOZWOLONYM PRZEZ PRAWO.

10. Prawo właściwe

Niniejsza umowa podlega prawu materialnemu Anglii i Walii i winna być rozumiana w zgodzie z nim. Poszczególne sądy Anglii będą sprawować wyłączną jurysdykcję nad wszelkimi sporami dotyczącymi niniejszej umowy. Niniejsza umowa nie podlega prawu prywatnemu międzynarodowemu żadnej innej jurysdykcji, ani też Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów, której stosowanie zostaje jednoznacznie wykluczone.

11. Postanowienia ogólne

Prawa użytkownika do korzystania z Oprogramowania wygasają natychmiast, jeśli nie zastosuje się on do któregokolwiek z warunków niniejszej umowy. Jeśli którykolwiek zapis niniejszej umowy okaże się niewykonalny, wówczas ten tylko zapis, interpretowany jak najściślej, zostanie uznany za niewykonalny, pozostałe zapisy jednakże pozostają w mocy i są uznawane za wykonalne zgodnie z warunkami niniejszej umowy. Zapisy Ustępu 9 zachowują ważność także po rozwiązaniu niniejszej umowy. Niniejsza umowa nie ma na celu naruszania uprawnień ustawowych którejkolwiek ze stron uznawanych za konsumentów. Zmiany w niniejszej umowie mogą zostać wprowadzone wyłącznie na piśmie uprawomocnionym podpisem posiadającego odpowiednie uprawnienia przedstawiciela DENSO. Niniejsza umowa stanowi całość umowy zawieranej pomiędzy DENSO a Użytkownikiem w kwestii Oprogramowania, a jej zapisy zastępują wszelkie wcześniejsze oświadczenia, dyskusje, przedsięwzięcia, komunikaty czy reklamy związane z Oprogramowaniem.

W przypadku dalszych pytań lub chęci uzyskania dodatkowych informacji od DENSO prosimy o skorzystanie z adresu oraz innych danych kontaktowych zawartych w niniejszym produkcie lub strony Internetowej http://densoevidens.co.uk/, by skontaktować się z biurem DENSO właściwym dla danej jurysdykcji.

Zarówno e-Videns jak i e-Videns-i są zarejestrowanymi znakami towarowymi lub znakami towarowymi należącymi do DENSO International Europe w Holandii i/lub innych krajach.

12. Wygaśnięcie Umowy

DENSO posiada prawo do unieważnienia licencji w przypadku wykrycia jakichkolwiek naruszeń. Od tego momentu Oprogramowanie przestanie działać. Jeśli Użytkownik przestanie uiszczać stosowne opłaty, licencja straci ważność, a Oprogramowanie przestanie działać.

13. Skutki wygaśnięcia Umowy

Licencja Użytkownika traci ważność, a Oprogramowanie przestaje działać, co nie zwalnia Użytkownika z obowiązku uregulowania zaległych płatności.

14. Płatności

Raz do roku użytkownik jest zobowiązany do uiszczenia opłaty licencyjnej, w przeciwnym razie licencja utraci ważność. Stan licencji sprawdzany jest przy każdym uruchomieniu Oprogramowania.

Użytkownik może poszerzyć licencję o dodatkowe funkcje. Po dokonaniu płatności licencja automatycznie zaktualizuje się dodając opłacone funkcje.

15. Ochrona Danych

Oprogramowanie oraz Dane stanowią własność DENSO i jego podmiotów stowarzyszonych i są chronione przez systemowy klucz bezpieczeństwa oraz zabezpieczenia Chmury.

16. System licencyjny

Licencja użytkownika jest sprawdzana przez systemowy klucz bezpieczeństwa. Z tego powodu Oprogramowanie wymaga dostępu do Internetu. Klient posiadający ważną licencję (lub licencje) otrzymuje niewyłączne pełne prawo do korzystania z Oprogramowania e-Videns, pod warunkiem iż nie naruszy ani nie złamie żadnego zobowiązania wymienionego w niniejszej umowie. W takim przypadku DENSO zachowuje prawo do zawieszenia licencji oraz dezaktywacji klucza systemowego.