Garantibeskrivning och programvarulicensavtal

Produktansvarsfrihet

e-Videns programvara använd med e-Videns-i hårdvara


TILLKÄNNAGIVANDE TILL ANVÄNDARE:

DU MÅSTE GODKÄNNA SAMTLIGA VILLKOR NEDAN INNAN DU INSTALLERAR ELLER ANVÄNDER PROGRAMVARAN ELLER FRAMTIDA UPPDATERINGAR AV PROGRAMVARAN. ANVÄND INTE PROGRAMVARAN ELLER EVENTUELLA UPPDATERINGAR OM DU INTE GODKÄNNER SAMTLIGA VILLKOR. GENOM ATT INSTALLERA ELLER ANVÄNDA PROGRAMVARAN GODKÄNNER DU SAMTLIGA VILLKOR NEDAN.

DENSO innebär:

DENSO International Europe B.V., ett privat bolag med begränsat ansvar organiserat och befintligt enligt nederländsk lagstiftning, som har sitt företagssäte i Weesp, Nederländerna, med kontor på adressen Hogeweyselaan 165, 1382 JL Weesp, Nederländerna och registrerat i handelsregistret för handelskammare under nummer: 32027898.

DEL I. GARANTIBESKRIVNING

Programvara:

Programvaran köps inte, utan licensieras.

Du kan ha rätt till garantier och villkor som inte kan exkluderas eller begränsas av DENSO enligt lag. FÖRUTOM DE ICKE-EXKLUDERBARA GARANTIERNA OCH VILLKOREN, ÄR PROGRAMVARAN, DENSO ONLINE- OCH MOLNTJÄNSTER OCH TREDJE PARTERS (enligt angivet under klausul 5.2) ONLINETJÄNSTER TILLGÄNGLIGA ”SOM DE ÄR”. FÖRUTOM DE ICKE-EXKLUDERBARA GARANTIERNA OCH VILLKOREN, GER DENSO OCH DESS LEVERANTÖRER INGA GARANTIER, VILLKOR, REPRESENTATIONER, GARANTIER ELLER VILLKOR GÄLLANDE PRESTANDA, RESULTAT, SÄKERHET, INTRÅNG, SÄLJBARHET, INTEGRATION, LUGNT NÖJE, TILLFREDSSTÄLLANDE KVALITET OCH LÄMPLIGHET FÖR NÅGOT SÄRSKILT SYFTE. Dessa uteslutningar och begränsningar gäller i den maximala omfattningen som tillåts enligt tillämplig lagstiftning, även om något rättsmedel misslyckas i dess grundläggande ändamål.

DU BEKRÄFTAR OCH GODKÄNNER ATT: DENSO INTE HAR NÅGON UTTRYCKT ELLER UNDERFÖRSTÅDD SKYLDIGHET ATT FORTSÄTTA ATT GÖRA PROGRAMVARAN ELLER NÅGON AV DESS FUNKTIONER TILLGÄNGLIG(A) OCH INTE HELLER ATT INTRODUCERA NÅGRA PRODUKTER ELLER TJÄNSTER SOM ÄR KOMPATIBLA MED PROGRAMVARAN.

Hårdvara:

Hårdvara som inte ingick i DENSO e-Videns originalkartong är inte vår produkt och därmed gäller inga garantier. Våra produkter får inte ändras på något sätt. Endast originaltillbehör och -reservdelar får användas, vilket även gäller adapterkablar. Samtliga överträdelser upphäver alla anspråk. Utrustningen får enbart användas med operativsystem som har specifikationen DENSO-specificerad. Garantin upphör att gälla om utrustningen används med ett operativsystem som inte uppfyller DENSO specifikationer. DENSO accepterar inget ansvar för skador eller konsekvenser som uppstått till följd av användning av ett operativsystem som inte uppfyller DENSO specifikationer.

Obs: Fordonstillverkarens instruktioner måste följas vid arbete med fordonet. DENSO accepterar inget ansvar för skador eller konsekvenser som uppstått till följd av att fordonstillverkarens instruktioner inte följts.

DEL II. LICENSAVTAL FÖR PROGRAMVARA

1. Definitioner

”Programvara” innebär programvarans som namngetts ovan, inklusive eventuella medier och dokumentation direkt relaterade till programvaran. Termen ”programvara” inkluderar även potentiella framtida uppdateringar av programvaran (”uppdateringar”) som inte levereras under separata villkor.

2. Tillhandahållande av programvara

Programvaran kan laddas ner från internet. Programvaruuppdateringar tillhandahålls via internet. Programvaran kontrollerar automatiskt om eventuella uppdateringar är tillgängliga. Uppdateringar laddas ner automatiskt. Användaren informeras om att uppdateringen laddats ner och är klar att installeras. Uppdateringar laddas ner så länge som licensen/licenserna är giltig(a) eller förnyats med nya funktioner.

3. Programvarulicens

Om du mottar programvaran från DENSO eller en av dess leverantörer så får du så länge som du efterlever alla villkor i detta avtal använda programvaran på sättet och för de ändamål som beskrivs i dess dokumentation och enligt beskrivningen nedan.

3.1 Allmän användning

Du får installera och använda programvaran på en dator som uppfyller DENSO hårdvaruspecifikationer. Se avsnitt 4 för begränsningar rörande användningen av e-Videns programvara.

3.2 Backupkopior

Du får göra ett rimligt antal kopior av programvaran som backupkopior så länge som varje kopia innehåller alla tillkännagivanden för äganderätt som visas i programvaran och dina backupkopior enbart används för arkiveringsändamål.

4. Begränsningar och skyldigheter

4.1 Inga ändringar

Du får inte ändra, översätta, anpassa eller skapa avvikande arbeten baserade på programvaran och hårdvaran.

4.2 Ingen oförenlig användning

Du får inte installera eller använda programvaran på ett sätt som är oförenligt med dess design, inklusive användning på datorer med vilka programvaran inte designats för att fungera och användning vid kringgående av innehållsskyddsteknik. Kopiering eller försäljning av data eller programvaran eller delar av den är straffbart enligt lag.

4.3 Ingen baklängeskonstruktion (reverse engineering)

Du får inte använda baklängeskonstruktion, dekompilering eller på annat sätt försöka ta reda på programvarans källkod.

4.4 Ingen distribution eller överföring

Du får inte sprida, hyra ut, leasa, underlicensiera, överlåta eller överföra dina rättigheter i programvara, eller auktorisera programvaran att kopieras till en annan användares dator utöver vad som uttryckligen tillåts enligt detta avtal. Du får inte göra programvaran tillgänglig för användning på en server, servicebyrå eller liknande, på internet eller på annat sätt. Du får permanent överföra alla dina rättigheter att använda programvaran till en annan person eller juridisk enhet så länge som (a) du inte behåller några kopior och (b) den mottagande parten accepterar villkoren i detta avtal och andra potentiella villkor som omfattar din korrekt licensierade programvara.

5. Tredje part

5.1 Material

Användning av tredje parts material kan vara föremål för villkor som typiskt återfinns i ett separat licensavtal, tjänsteavtal eller en läs-mig-fil relaterad till sådana material.


6. Immateriell äganderätt

DENSO och dess leverantörer äger alla immateriella rättigheter i programvaran och hårdvaran (inklusive, men inte begränsat till, bilder, foton, animationer, videor, ljud, musik, text, dokumentation och ”applets” som inkluderas i programvaran) och medföljande tryckt material. Programvaran är licensierad och säljs inte. Du får inte installera, kopiera eller använda programvaran på något annat sätt än vad som tillåts enligt ovan. Alla rättigheter som inte uttryckligen beviljas under detta avtal förbehålls DENSO och dess leverantörer.

7. Uppdateringar

Genom att använda en uppdatering avslutar du frivilligt din rätt att använda någon tidigare version av programvaran. DENSO kan tillhandahålla dig uppdateringar enligt olika villkor. Programvaran kan göra att din dator automatiskt ansluter till internet för att kontrollera om uppdateringar finns tillgängliga för automatisk nedladdning till din dator.

Programvaruuppdatering innehåller:

  • själva programmet
  • alla data i databaserna
  • Firmware för gränssnitt för fordonskommunikation.

8. Internetanslutning och onlinetjänster

8.1 Automatiska anslutningar till internet

Programvaran gör att din dator automatiskt ansluts till internet för att kunna utföra sin analys och för att lagra resultaten i DENSO-molnet. Följande villkor gäller alla automatiska internetanslutningar gjorda av programvaran:

8.1.1 Programvaran ansluter automatiskt till internet, ingen personligt identifierbar information skickas utöver internetprotokolladresser som kan anses vara personligt identifierbar i vissa länder.

8.2 Onlinetjänster tillhandahållna av DENSO

Programvaran förenklar din åtkomst till e-Videns plattformstjänster kopplade till webbplatser och tjänster som underhålls av DENSO eller dess dotterbolag (“tjänsterna”).

Din användning av tjänsterna styrs av separata användningsvillkor (http://www.densoevidens.co.uk/online-service-disclaimer/), av DENSO integritetspolicy (http://densoevidens.co.uk/privacy-policy/), vilka införlivas i villkoren för detta avtal.

9. BEGRÄNSNING AV ANSVAR

FÖRUTOM POTENTIELLA ÅTGÄRDER SOM INTE KAN EXKLUDERAS ELLER BEGRÄNSAS ENLIGT LAG, ÄR DENSO, OCH DESS DOTTERBOLAG OCH LEVERANTÖRER, INTE ANSVARIGA FÖR POTENTIELLA FÖRLUSTER, SKADOR, ANSPRÅK ELLER KOSTNADER SOM INKLUDERAR INDIREKTA, TILLFÄLLIGA ELLER FÖLJDSKADOR, POTENTIELLA VINSTFÖRLUSTER ELLER FÖRLORADE BESPARINGAR, POTENTIELLA SKADOR TILL FÖLJD AV VERKSAMHETSAVBROTT, PERSONLIGA SKADOR ELLER UNDERLÅTENHET ATT UPPFYLLA EVENTUELL OMSORGSPLIKT, ELLER ANSPRÅK FRÅN EN TREDJE PART, ÄVEN OM EN REPRESENTANT FRÅN DENSO HAR RÅDFRÅGATS OM MÖJLIGHETEN FÖR SÅDANA FÖRLUSTER, SKADOR, ANSPRÅK ELLER KOSTNADER. I VILKET FALL SOM HELST KOMMER DENSOS SAMLADE ANSVAR, OCH DESS DOTTERBOLAGS OCH LEVERANTÖRERS I ANSLUTNING TILL DETTA AVTAL, ATT BEGRÄNSAS TILL DEN SUMMA SOM BETALATS FÖR PRODUKTEN (programvara, hårdvara, licens(er) och andra material), OM SÅDAN FINNS. DENNA BEGRÄNSNING GÄLLER ÄVEN I HÄNDELSE AV EN GRUNDLÄGGANDE ELLER MATERIELL ÖVERTRÄDELSE ELLER EN ÖVERTRÄDELSE AV DE GRUNDLÄGGANDE ELLER MATERIELLA VILLKOREN I DETTA AVTAL. Inget i detta avtal begränsar DENSOs ansvar gentemot dig i händelse av dödsfall eller personskada till följd av DENSOs försumlighet eller för bedrägeri. DENSO agerar på uppdrag av dess dotterbolag och leverantörer i syfte att avsäga sig, utesluta och begränsa skyldigheter, garantier och ansvar, men inte i något annat avseende eller med något annat syfte. För ytterligare information, kontakta DENSO kundsupportavdelning. DENSO accepterar inget ansvar för skador orsakade av felaktig programvara eller felaktiga data. Detta undantag täcker inte skador som uppkommit till följd av avsiktligt orsakande av kunden eller genom grov vårdslöshet.

FÖREGÅENDE BEGRÄNSNINGAR OCH UTESLUTNINGAR GÄLLER I DEN UTSTRÄCKNING SOM TILLÅTS ENLIGT TILLÄMPLIG LAG I DITT LAND. DU KAN HA RÄTTIGHETER ENLIGT KONSUMENTSKYDDSLAGEN ELLER ANDRA LAGAR SOM INTE KAN FÖRHANDLAS BORT. DENSO FÖRSÖKER INTE BEGRÄNSA DIN GARANTI ELLER GOTTGÖRELSE I NÅGON UTSTRÄCKNING SOM INTE ÄR TILLÅTEN ENLIGT LAG.

10. Gällande lag

Detta avtal styrs och tolkas i enlighet med materiell lagstiftning i England och Wales. De respektive domstolarna i England ska ha exklusiv behörighet över alla tvister som rör detta avtal. Detta avtal kommer inte att styras av lagvalsreglerna i någon jurisdiktion eller Förenta nationernas konvention angående avtal om internationella köp av varor, vars tillämpning uttryckligen exkluderas.

11. Allmänna villkor

Dina rättigheter att använda programvaran upphör omedelbart om du inte efterlever villkoren i detta avtal. Om något villkor i detta avtal visar sig ogenomförbart, kommer enbart det aktuella villkoret, tolkat så snävt som möjligt, att anses ogenomförbart och resten av detta avtal kommer att fortsätta gälla och genomdrivas i enlighet med dess villkor. Avsnitt 9 ska fortsätta att gälla även efter uppsägningen av detta avtal. Detta avtal ska inte påverka de lagstadgade rättigheter någon part som agerar som kund innehar. Detta avtal kan endast ändras genom en skriftlig ändring undertecknad av en av DENSO auktoriserad tjänsteman. Detta avtal är det fullständiga avtalet mellan DENSO och dig rörande programvaran och ersätter alla tidigare representationer, diskussioner, åtaganden, kommunikationer eller reklam relaterat till programvaran.

Om du har frågor rörande detta dokument eller om du önskar information från DENSO, använd denna adress och kontaktinformationen som medföljer denna produkt eller webbadressen http://densoevidens.co.uk/ för att kontakta DENSO-kontoret i ditt område.

e-Videns och e-Videns-i är båda registrerade varumärken tillhörande DENSO International Europe i Nederländerna och/eller andra länder.

12. Uppsägning

När DENSO upptäcker potentiella överträdelser har det rätt att avbryta licensens giltighet. Från den tidpunkten sluta programvaran att fungera. När du slutar betala förlorar din licens sin giltighet och programvaran slutar fungera.

13. Effekter av uppsägning

Din licens förlorar sin giltighet och programvaran slutar fungera, vilket inte befriar dig från utestående betalning.

14. Betalningar

En gång om året ska du betala en licensavgift, annars förlorar licensen sin giltighet, vilken kontrolleras vid varje utförande av programvaran.

Du kan utöka din licens med extra funktioner. När betalningen mottagits uppdateras din licens automatiskt med de funktioner du betalat för.

15. Dataskydd

Programvara och data är DENSOs och dess dotterbolags egendom och skyddas av en säkerhetsnyckel och molnsäkerhet.

16. Licenssystem

Din licens kontrolleras via en säkerhetsnyckel. Därför kräver programvaran internetåtkomst. Kund med giltig licens garanteras en icke-exklusiv full användningsrättighet av e-Videns programvara under villkoren att skyldigheterna enligt detta avtal inte överträds. Vid överträdelse förbehåller sig DENSO rätten att upphäva licensen och inaktivera säkerhetsnyckeln.