Garantieverklaring en licentieovereenkomst software

Productdisclaimer

e-Videns-software in gebruik met e-Videns-i-hardware


OPMERKING VOOR GEBRUIKERS:

U MOET AKKOORD GAAN MET ALLE ONDERSTAANDE VOORWAARDEN VOORDAT U DE SOFTWARE OF ENIGE TOEKOMSTIGE UPDATES VAN DE SOFTWARE INSTALLEERT OF GEBRUIKT. ALS U NIET AKKOORD GAAT MET ALLE VOORWAARDEN, GEBRUIK DEZE SOFTWARE OF ENIGE UPDATES DAN NIET. DOOR DE SOFTWARE TE INSTALLEREN OF TE GEBRUIKEN, GAAT U AKKOORD MET ALLE ONDERSTAANDE VOORWAARDEN.

DENSO betekent:

DENSO International Europe B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, georganiseerd en handelend volgens Nederlands recht, gevestigd te Weesp, Nederland, kantoorhoudende op Hogeweyselaan 165, 1382 JL Weesp, Nederland en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer: 32027898.

DEEL I. GARANTIEVERKLARING

Software:

De software wordt niet verkocht, maar in licentie gegeven.

U hebt mogelijk recht op garanties, bepalingen en voorwaarden die wettelijk niet door DENSO worden uitgesloten of beperkt. MET UITZONDERING VAN DEZE NIET-UITSLUITBARE GARANTIES, BEPALINGEN EN VOORWAARDEN WORDEN DE SOFTWARE, DENSO ONLINE- & CLOUDSERVICES EN ONLINESERVICES VAN DERDEN (zoals hieronder vermeld in artikel 5.2) BESCHIKBAAR GESTELD “AS IS”. MET UITZONDERING VAN DEZE NIET-UITSLUITBARE GARANTIES, BEPALINGEN EN VOORWAARDEN BIEDEN DENSO EN ZIJN LEVERANCIERS GEEN GARANTIES, BEPALINGEN, VOORSTELLINGEN, WAARBORGEN OF VOORWAARDEN MET BETREKKING TOT ENIGE KWESTIE, INCLUSIEF PRESTATIES, RESULTATEN, VEILIGHEID, NIET-SCHENDING, VERKOOPBAARHEID, INTEGRATIE, ONGESTOORDE WERKING, BEVREDIGENDE KWALITEIT EN GESCHIKTHEID VOOR ENIG SPECIFIEK DOEL. Deze uitsluitingen en beperkingen zijn van toepassing voor zover maximaal toegestaan door het toepasselijk recht, zelfs als een rechtsmiddel aan zijn essentiële doel voorbijschiet.

U ERKENT EN GAAT ERMEE AKKOORD DAT:

DENSO GEEN UITDRUKKELIJKE OF STILZWIJGENDE VERPLICHTING HEEFT OM DOOR TE GAAN MET HET BESCHIKBAAR STELLEN VAN DE SOFTWARE OF ENIGE FUNCTIE DAARVAN, NOCH OM PRODUCTEN EN SERVICES TE INTRODUCEREN DIE COMPATIBEL ZIJN MET DE SOFTWARE.

Hardware:

Alle hardware die oorspronkelijk geen deel uitmaakte van de DENSO e-Videns-verkoopverpakking, is geen product van ons en daarvoor gelden dus geen garanties. Onze producten mogen op geen enkele wijze worden aangepast. Alleen originele accessoires en reserveonderdelen mogen worden gebruikt. Dit geldt ook voor adapterkabels. Alle schendingen hiervan leiden tot verlies van enige aanspraak op garantie. De apparatuur mag alleen worden gebruikt in combinatie met besturingssystemen die de door DENSO aangegeven specificaties hebben. Als de apparatuur wordt gebruikt met een besturingssysteem dat niet voldoet aan de DENSO-specificaties, vervalt de garantie. DENSO aanvaardt ook geen enkele aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor schade en gevolgen die is of zijn ontstaan door het gebruik van een besturingssysteem dat niet voldoet aan de DENSO-specificaties.

Opmerking: De instructies van de voertuigfabrikant moeten worden gevolgd bij het werken aan het voertuig. DENSO aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade en gevolgen die is of zijn ontstaan door het niet volgen van de instructies van de voertuigfabrikant voor het voertuig.

DEEL II. SOFTWARELICENTIEOVEREENKOMST

1. Definitions

“Software” betekent de hierboven genoemde software inclusief alle media en documentatie die rechtstreeks betrekking hebben op die software. De term “Software” omvat ook alle toekomstige updates van de software (“Updates”) die niet aan u worden geleverd onder afzonderlijke voorwaarden.

2. Levering van software

De software kan worden gedownload via internet. Software-updates worden via internet aangeboden. Als er updates beschikbaar zijn, controleert de software automatisch elke uitvoering ervan. Updates worden automatisch gedownload. De gebruiker wordt geïnformeerd dat de update is gedownload en kan worden geïnstalleerd. Updates zullen worden gedownload zolang de licentie(s) geldig is (zijn), of is (zijn) vernieuwd met nieuwe functionaliteiten.

3. Softwarelicentie

Als u de software hebt verkregen van DENSO of een van zijn distributeurs, dan mag u zolang u voldoet aan alle voorwaarden van deze overeenkomst de software gebruiken op de manier en voor de doeleinden die worden beschreven in de documentatie en zoals hieronder beschreven.

3.1 Algemeen gebruik

U mag de software installeren en gebruiken op een computer die voldoet aan de DENSO-hardwarespecificatie. Zie artikel 4 voor beperkingen ten aanzien van het gebruik van e-Videns-software.

3.2 Back-upkopieën

U mag een redelijk aantal kopieën van de software maken als back-up, op voorwaarde dat elke kopie dezelfde eigendomsrechten bevat als de software en uw back-upkopieën alleen voor archiveringsdoeleinden worden gebruikt.

4. Beperkingen en verplichtingen

4.1 Geen wijzigingen

U zult geen wijzigingen aanbrengen, vertalingen maken, aanpassingen doen of afgeleide werken maken op basis van de software en hardware.

4.2 Geen inconsistent gebruik

U zult de software niet installeren of gebruiken op een manier die niet in overeenstemming is met het ontwerp, inclusief het gebruik op computers waarmee de software niet is ontworpen om te werken en te gebruiken bij het omzeilen van technologieën voor inhoudbeveiliging. Het kopiëren of verkopen van gegevens, of software of delen daarvan, is strafbaar.

4.3 Geen “reverse engineering”

U zult geen “reverse engineering”, “decompiling” of andere methode toepassen om te proberen de broncode van de software te achterhalen.

4.4 Geen distributie of overdracht

U zult uw rechten met betrekking tot de software niet distribueren, verhuren, leasen, in sublicentie geven, toewijzen of overdragen, of toestaan dat de software wordt gekopieerd naar de computer van een andere gebruiker, uitgezonderd zoals uitdrukkelijk is toegestaan ​​door deze overeenkomst. U zult de software niet beschikbaar stellen voor gebruik op een door een server gehost servicebureau of vergelijkbare basis, op internet of anderszins. U mag permanent al uw rechten op het gebruik van de software overdragen aan een andere persoon of rechtspersoon, zolang (a) u geen kopieën behoudt en (b) de ontvangende partij de algemene voorwaarden van deze overeenkomst en eventuele andere voorwaarden en bepalingen accepteert waarmee u de software op de juiste manier hebt gelicentieerd.

5. Derden

5.1 Materialen

Het gebruik van bepaalde materialen van derden kan onderhevig zijn aan voorwaarden die meestal te vinden zijn in een afzonderlijke licentieovereenkomst, servicevoorwaarden of leesmij-bestand in de buurt van dergelijke materialen.


6. Intellectueel eigendom

DENSO en zijn leveranciers bezitten alle intellectuele eigendomsrechten van de software en hardware (inclusief maar niet beperkt tot afbeeldingen, foto's, animaties, video's, geluid, muziek, tekst, documentatie en “applets” die zijn opgenomen in de software) en het bijgevoegde gedrukte materiaal. De software is in licentie gegeven, niet verkocht. U zult geen kopie installeren en de software niet gebruiken op een manier die niet uitdrukkelijk is toegestaan hierboven. Alle rechten die niet uitdrukkelijk worden verleend uit hoofde van deze overeenkomst zijn voorbehouden aan DENSO en zijn leveranciers.

7. Updates

Door een update te gebruiken, beëindigt u vrijwillig uw recht op het gebruik van een eerdere versie van de software. DENSO kan updates aan u leveren op verschillende voorwaarden. De software kan ervoor zorgen dat uw computer automatisch verbinding maakt met internet om te controleren op updates die beschikbaar zijn voor automatische download naar uw computer.

Software-update bevat:

  • Het programma zelf
  • Alle gegevens in de databases
  • VCI-firmware

By using an Update, you voluntarily terminate your right to use any previous version of the Software. DENSO may deliver Updates to you on different terms. The Software may cause your computer to automatically connect to the Internet to check for Updates that are available for automatic download to your computer.

8. Internetconnectiviteit en online services

8.1 Automatische verbindingen met internet

De software zorgt ervoor dat uw computer automatisch verbinding maakt met internet om analyses te maken en resultaten op te slaan in de DENSO-cloud. De volgende bepalingen zijn van toepassing op alle automatische internetverbindingen door de software:

8.1.1 De software maakt automatisch verbinding met internet, er wordt geen persoonlijk identificeerbare informatie verzonden, behalve in de mate dat IP-adressen kunnen worden beschouwd als persoonlijk identificeerbaar in sommige rechtsgebieden

8.2 Online services geboden door DENSO

De software vergemakkelijkt uw toegang tot aan {MQ}e{MQ}-Videns Platform Services gerelateerde websites en services die worden onderhouden door DENSO of zijn dochterondernemingen (“Services”).

Uw gebruik van de services is onderworpen aan afzonderlijke gebruiksvoorwaarden (http://www.densoevidens.co.uk/...) en aan het DENSO-privacybeleid (http://densoevidens.nl/privacy-policy/), welke beide zijn opgenomen in de bepalingen van deze overeenkomst.

9. BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

MET UITZONDERING VAN ENIGE RECHTSMIDDELEN DIE ONDER DE VAN TOEPASSING ZIJNDE WETGEVING NIET UITGESLOTEN OF BEPERKT KUNNEN WORDEN, KUNNEN DENSO EN ZIJN DOCHTERONDERNEMINGEN EN LEVERANCIERS NIET AANSPRAKELIJK WORDEN GESTELD VOOR VERLIES, SCHADE, VORDERINGEN OF KOSTEN, INCLUSIEF ENIGE INDIRECTE, GEVOLG- OF INCIDENTELE SCHADE, ELKE GEDERFDE WINST OF GEMISTE BESPARINGEN, ELKE SCHADE DIE HET GEVOLG IS VAN BEDRIJFSONDERBREKING, PERSOONLIJK LETSEL OF NIET VOLDOEN AAN ZORGPLICHT OF VORDERINGEN DOOR EEN DERDE, ZELFS ALS EEN DENSO-VERTEGENWOORDIGER OP DE HOOGTE IS GESTELD VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJK VERLIES, SCHADE, VORDERINGEN OF KOSTEN. IN ALLE GEVALLEN ZAL DE TOTALE AANSPRAKELIJKHEID VAN DENSO EN DIE VAN ZIJN DOCHTERONDERNEMINGEN EN LEVERANCIERS IN VERBAND MET DEZE OVEREENKOMST BEPERKT ZIJN TOT HET BEDRAG DAT VOOR HET PRODUCT IS BETAALD (software, hardware, licentie(s) en andere materialen), INDIEN VAN TOEPASSING. DEZE BEPERKING ZAL ZELFS VAN TOEPASSING ZIJN IN HET GEVAL VAN FUNDAMENTELE OF MATERIËLE SCHENDING VAN OF INBREUK OP DE FUNDAMENTELE OF MATERIËLE VOORWAARDEN VAN DEZE OVEREENKOMST.

Niets in deze overeenkomst beperkt de aansprakelijkheid van DENSO jegens u in geval van overlijden of persoonlijk letsel als gevolg van nalatigheid van DENSO of wegens onrechtmatige daad van bedrog (fraude). DENSO treedt op namens zijn dochterondernemingen en leveranciers met als doel het afwijzen, uitsluiten en beperken van verplichtingen, garanties en aansprakelijkheid, maar in geen enkel ander opzicht en voor geen ander doel. Neem voor meer informatie contact op met de afdeling Customer Support van DENSO.

DENSO aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor schade veroorzaakt door onjuiste software of gegevens. Deze vrijstelling dekt geen schade die opzettelijk door de klant is veroorzaakt of door grove nalatigheid.

DE VOORGAANDE BEPERKINGEN EN UITSLUITINGEN ZIJN VAN TOEPASSING VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING IN UW RECHTSGEBIED.

U KUNT RECHTEN HEBBEN DIE NIET KUNNEN WORDEN AFGEWEZEN ONDER CONSUMENTENBESCHERMING EN ANDERE WETTEN.

DENSO BEPERKT UW GARANTIE OF RECHTSMIDDELEN NIET VOOR ZOVER DAT NIET IS TOEGESTAAN DOOR DE WET.

10. Toepasselijk recht

Deze overeenkomst wordt beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de materiële wetten van Engeland en Wales. De respectieve rechtbanken van Engeland hebben exclusieve rechtsbevoegdheid over alle geschillen met betrekking tot deze overeenkomst. Deze overeenkomst valt niet onder de collisieregels van enige jurisdictie of het Verdrag van de Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken, waarvan de toepassing uitdrukkelijk is uitgesloten.

11. Algemene bepalingen

Uw rechten om de software te gebruiken worden onmiddellijk beëindigd als u zich niet houdt aan de bepalingen van deze overeenkomst. Als enige bepaling van deze overeenkomst niet-afdwingbaar wordt bevonden, zal alleen die bepaling, zo zorgvuldig mogelijk geïnterpreteerd, niet-afdwingbaar worden gehouden en blijft de rest van deze overeenkomst geldig en afdwingbaar volgens de voorwaarden ervan. Artikel 9 blijft bestaan na beëindiging van deze overeenkomst. Deze overeenkomst doet geen afbreuk aan de wettelijke rechten van enige partij die als consument optreedt. Deze overeenkomst kan alleen worden gewijzigd door een schrijven ondertekend door een bevoegde functionaris van DENSO. Deze overeenkomst is de volledige overeenkomst tussen DENSO en u met betrekking tot de software en vervangt alle eerdere verklaringen, discussies, toezeggingen, mededelingen of advertenties met betrekking tot de software.

Als u vragen hebt over dit document of als u informatie van DENSO wilt opvragen, gebruikt u het adres en de contactgegevens die bij dit product zijn geleverd of via internet op http://densoevidens.nl om contact op te nemen met het DENSO-kantoor voor uw rechtsgebied.

e-Videns en e-Videns-i zijn ofwel een gedeponeerd handelsmerk of een handelsmerk van DENSO International Europe in Nederland en/of in andere landen.

12. Beëindiging

Wanneer DENSO overtredingen signaleert, heeft het bedrijf het recht om de geldigheid van de licentie te beëindigen. Vanaf dat moment werkt de software niet meer.

13. Gevolgen van beëindiging

Uw licentie verliest zijn geldigheid en de software stopt met werken, hetgeen u niet vrijwaart van openstaande betalingen.

14. Betalingen

1 keer per jaar moet u licentiekosten betalen, anders verliest de licentie haar geldigheid, die elke keer dat de software wordt gebruikt, wordt gecontroleerd.

U kunt uw licentie uitbreiden met extra functies. Wanneer de betaling is ontvangen, wordt uw licentie automatisch bijgewerkt voor de functies waarvoor u hebt betaald.

15. Gegevensbescherming

Software en gegevens zijn eigendom van DENSO en zijn dochterondernemingen en worden beschermd door een beveiligingsdongle en cloudbeveiliging

16. Licentiesysteem

Uw licentie wordt gecontroleerd via de beveiligingsdongle. Daarom heeft de software toegang tot internet nodig. De klant van dergelijke geldige licentie(s) krijgt een niet-exclusief volledig gebruiksrecht van de e-Videns-software op voorwaarde dat de verplichting onder deze overeenkomst niet wordt geschonden of overtreden. In dat geval behoudt DENSO zich het recht voor om de licentie(s) te schorsen en de dongle te deactiveren.